dzisiaj jest: 27 maja 2019. imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan
Aktualności
Obwieszczenie Starosty Krasnostawskiego
o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego na budowę elektrowni wiatrowych

 

STAROSTA KRASNOSTAWSKI

ul. Sobieskiego 3

22-300 Krasnystaw  

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 5a w związku z art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2016r. poz. 290) oraz art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23) i art. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353) Starosta Krasnostawski zawiadamia, że na wniosek z dnia 16.03.2016r. (wniosek uzupełniono w dniu 11.04.2016r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Arkadiusza Szurgota zam. ul. 23 Października 57C, 62-080 Tarnowo Podgórne pełnomocnika WINDBUD Sp. z o.o. ul. Jacewska 32, 88-100 Inowrocław, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych EW1, EW2, EW3, EW4, EW5, EW6, EW7, EW8, EW9, EW10, EW11 z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i zjazdami z dróg gminnych, powiatowych oraz infrastrukturą elektroenergetyczną i stacją WN/SN (GPO) w obrębie ewidencyjnym Żółkiewka na działkach nr ewid.: 396, 397,413,452, 451, 494, 492, 493, 491, 495, 547, 545, 221, 601, 600, 599, 592, 671, 593, 220, 211, 210, 207, 204, 199, 195, 191, 222, 201, 603, 608, 609, 618, 623, 1065/1, 1065/2 i 1083, w obrębie ewidencyjnym Średnia Wieś na działkach nr ewid.: 966, 31, 254, 255, 256, 257, 259, 224/2, 371, 357, 375, 359, 380, 382, 386, 392/1, 393, 394, 452, 453, 454, 823/1, 617, 626, 630, 631, 637/4, 633, 635, 638, 639, 643, 651, 652, 410/2, 470, 227, 510, 557, 224/1, 593, 598/2, 822, 606/1, 821, 611, 610, 615 , w obrębie ewidencyjnym Wola Żółkiewska na działkach nr ewid.: 1/2, 17/3, 3/2 , 3/1, 12, 4/7, 13/3, 10/3.

Zgodnie z art. 28 cytowanej wyżej ustawy Prawo budowlane stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści i zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania, o którym mowa w art. 3 pkt 20 w/w ustawy Prawo budowlane.

Stosownie do art. 10 § 1 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z przedłożoną dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie - pokój nr 106 w godzinach urzędowania t.j.: pon., śr., czw., pt. 7.30-15.30; wt. 8.00-16.00.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie i Urzędu Gminy Żółkiewka oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie i Urzędu Gminy Żółkiewka oraz na terenie inwestycji.

Z up. STAROSTY

Mariusz Frąc

NACZELNIK WYDZIAŁU

Architektury i Budownictwa

« powrót