dzisiaj jest: 27 maja 2019. imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan
Aktualności
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Żółkiewce ogłasza przetarg
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Żółkiew-Kolonii

  GMINNA SPÓŁDZIELNIA
"SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŻÓŁKIEWCE
OGŁASZA


Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Żółkiew Kolonia gmina Żółkiewka
Działki o pow. ogólnej 0,34 ha nr 563/3, KW nr 81851
Nieruchomość zabudowana budynkiem piekarni o konstrukcji murowanej.
Nieruchomość uzbrojona w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i elektryczną.
Powierzchnia użytkowa budynku 638 m2.
Działka o kształcie regularnym, ogrodzona z dwu stron.
Dojazd i dostęp do nieruchomości dobry - bezpośrednio z drogi powiatowej.
Zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Żółkiewka przeznaczona pod działalność usługowo-produkcyjną.


CENA WYWOŁAWCZA SPRZEDAŻY stanowi 295.000,- /słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy zł


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli złożą ofertę i wpłacą wadium w terminie.
Wadium w kwocie 10.000,- /słownie: dziesięć tysięcy zł / Minimalne postąpienie 1.000,- /słownie jeden tysiąc /


Oferty wraz z dowodem uiszczenia wadium można składać w terminie do dnia 24.05.2016 w biurze GS „SCH" w biurze GS „SCH" w Żółkiewce w zamkniętych kopertach.


Oferta powinna zawierać:
- imię nazwisko, adres zamieszkania , adres firmy
- zobowiązanie oferenta do pokrycia opłat notarialnych
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami ogłoszenia
- oświadczenie, że oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni
- oferowaną cenę nie niższą jak wywoławcza
- datę sporządzenia oferty i podpis osoby upoważnionej.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.05.2016r. o godz. 11,00 w biurze GS „SCH" w Żółkiewce.

Wpłaty najpóźniej do dnia 24.05.2016.
Wadium należy wpłacić na rachunek GS „SCH" w Żółkiewce Nr 90 8200 1050 2006 5000 0404 0001 lub w kasie spółdzielni do godz. 14- tej do dnia 24.05.2016r.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet zakupu nieruchomości.
Wadium przepada, jeśli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu nie może być niższa od ceny wywoławczej Oferent, którego oferta została przyjęta, zobowiązany jest do dokonania wpłaty należnej, najpóźniej w dniu podpisania umowy notarialnej. Koszty notarialne w całości pokrywa nabywca nieruchomości. Uczestnicy przetargu powinni się zgłosić z dowodami osobistymi oraz dowodem wpłaty wadium.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr 846831669 846831655

Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz.od 8.00 - 14.00

Ofertę można przesłać:

1. e-mail: gszolkiewka@mbnet.pl
2. Gminna Spółdzielnia „SCH" 22-335 Żółkiewka ul. H. Żółkiewskiego 27

« powrót